Rektorat & Pimpinan Universitas

Dr. Siti Hamidah, SST., M.Kes.
Dekan

NIP 11511903239

Endah Mulyani SST, M.Kes
Kepala Laboratorium

NIP

Hafni Zahara, S.Psi.
Kepala Tata Usaha

NIP